Regulamin

Z dniem 14 listopada 2022 r. została uruchomiona sprzedaż biletów poprzez system on-line na stronie www.floating.rzeszow.pl

System nie prowadzi rezerwacji biletów.

1. DEFINICJE

Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin „zakupu biletów on-line”;

„Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.floating.rzeszow.pl, której administratorem GABINET REHABILITACJI SANOMED PIOTR MIESZEK, 36-047 NIECHOBRZ, NIECHOBRZ 902 , NIP 6881219657, REGON 180324131

„Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do udziału w jednym, oznaczonym zabiegu na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę przekazywany jest Użytkownikowi  na maila z dedykowanym numerem zamówienia, który jest oficjalnym potwierdzeniem złożenia zamówienia.

„Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu.

„Strona Płatności” – strona internetowa www.przelewy24.pl  PayPro SA                       ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań NIP: 779-236-98-87  Regon: 301345068 .

2. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.
 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu  za pośrednictwem Witryny.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet  oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:
  • wybór zabiegu z listy, zakończony naciśnięciem przycisku ZAPŁAĆ,
  • podanie danych osobowych Użytkownika (imię i nazwisko kupującego, adres e-mail, numer telefonu komórkowego) w przypadku zakupu biletu dla innej osoby niż kupujący należy podać dodatkowe dane (imię i nazwisko osoby obdarowanej),
  • po zakupie biletu, użytkownik powinien bezzwłocznie skontaktować się z GABINET REHABILITACJI SANOMED PIOTR MIESZEK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8- 20 pod dostępnymi numerami telefonu : 17 742 16 39, 600 386 451 w celu umówienia terminu zabiegu ,
  • złożenie oświadczeń o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.

4. PŁATNOŚCI

 1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
 5. Płatność dokonana po upływie 7 dni od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.
 6. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. DOSTAWA

 1. Po dokonaniu płatności oraz jej autoryzacji Użytkownik zostanie przekierowany na stronę https://floating.rzeszow.pl/ Zakupiony bilet zostanie wysłany niezwłocznie po dokonaniu płatności na adres e-mail podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych Biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Bilet, który nie zostanie zrealizowany w ciągu terminu wskazanego na nim, nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.

 1. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:
  • w przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Sprzedawcy z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.2 Regulaminu,
  • w terminie 14 dni od zakupu Biletu ale nie później niż dzień przed rozpoczęciem wydarzenia na który został zakupiony Bilet (Użytkownik wyraża na to stosowną zgodę w formularzu zakupu biletu ).
 2. Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w szczególności:
 1. W przypadku odwołania zabiegu Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie telefonicznej lub poprzez wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.

Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu, którego dotyczył Bilet nie później niż dzień przed jego rozpoczęciem.

 1. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu otrzyma zwrot płatności w formie przelewu na wskazany przez kupującego numer konta bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Sprzedawcy. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

7. PROCEDURA REKLAMACJI

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nzoz.sanomed@gmail.com . Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji.

Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, datę zakupu, identyfikator płatności jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

8. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest GABINET REHABILITACJI SANOMED PIOTR MIESZEK, 36-047 NIECHOBRZ, NIECHOBRZ 902 , NIP 6881219657, REGON 180324131.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży (Biletu), rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu. Zakup biletu on-line wiąże się z udostępnieniem danych Użytkownika firmie PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań                  NIP: 779-236-98-87  Regon: 301345068  www.przelewy24.pl

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet za pośrednictwem której Bilety są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia, i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy, oraz na stronie www.floating.rzeszow.pl.

Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

 1. Decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;
 2. Czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę;
  Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.
  Sprzedawca nie odpowiada za:
  •  jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny, bądź też jej czasowej niedostępności;
  •  jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
  •  jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;

Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.

10. ODWOŁANIE WIZYTY

Floating, Sauna Ganbanyoku , Komora Hiperbaryczna należy odwołać minimum 24 godziny wcześniej przed umówioną wizytą, w przeciwnym razie wizyta będzie traktowana jako SFINALIZOWANA. Bilety ważne są przez 3 MIESIĄCE od daty zakupu.

REGULAMIN

Z dniem 14 listopada 2022 r. została uruchomiona sprzedaż biletów poprzez system on-line na stronie www.floating.rzeszow.pl

System nie prowadzi rezerwacji biletów.

1. DEFINICJE

Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin „zakupu biletów on-line”;

„Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.floating.rzeszow.pl, której administratorem GABINET REHABILITACJI SANOMED PIOTR MIESZEK, 36-047 NIECHOBRZ, NIECHOBRZ 902 , NIP 6881219657, REGON 180324131

„Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do udziału w jednym, oznaczonym zabiegu na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę przekazywany jest Użytkownikowi  na maila z dedykowanym numerem zamówienia, który jest oficjalnym potwierdzeniem złożenia zamówienia.

„Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu.

„Strona Płatności” – strona internetowa www.przelewy24.pl  PayPro SA                       ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań NIP: 779-236-98-87  Regon: 301345068 .

2. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.
 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu  za pośrednictwem Witryny.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet  oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:
  • wybór zabiegu z listy, zakończony naciśnięciem przycisku ZAPŁAĆ,
  • podanie danych osobowych Użytkownika (imię i nazwisko kupującego, adres e-mail, numer telefonu komórkowego) w przypadku zakupu biletu dla innej osoby niż kupujący należy podać dodatkowe dane (imię i nazwisko osoby obdarowanej),
  • po zakupie biletu, użytkownik powinien bezzwłocznie skontaktować się z GABINET REHABILITACJI SANOMED PIOTR MIESZEK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8- 20 pod dostępnymi numerami telefonu : 17 742 16 39, 600 386 451 w celu umówienia terminu zabiegu ,
  • złożenie oświadczeń o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.

4. PŁATNOŚCI

 1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
 5. Płatność dokonana po upływie 7 dni od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.
 6. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. DOSTAWA

 1. Po dokonaniu płatności oraz jej autoryzacji Użytkownik zostanie przekierowany na stronę https://floating.rzeszow.pl/ Zakupiony bilet zostanie wysłany niezwłocznie po dokonaniu płatności na adres e-mail podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych Biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Bilet, który nie zostanie zrealizowany w ciągu terminu wskazanego na nim, nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.

 1. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:
  • w przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Sprzedawcy z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.2 Regulaminu,
  • w terminie 14 dni od zakupu Biletu ale nie później niż dzień przed rozpoczęciem wydarzenia na który został zakupiony Bilet (Użytkownik wyraża na to stosowną zgodę w formularzu zakupu biletu ).
 2. Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w szczególności:
 1. W przypadku odwołania zabiegu Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie telefonicznej lub poprzez wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.

Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu, którego dotyczył Bilet nie później niż dzień przed jego rozpoczęciem.

 1. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu otrzyma zwrot płatności w formie przelewu na wskazany przez kupującego numer konta bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Sprzedawcy. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

7. PROCEDURA REKLAMACJI

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nzoz.sanomed@gmail.com . Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji.

Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, datę zakupu, identyfikator płatności jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

8. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest GABINET REHABILITACJI SANOMED PIOTR MIESZEK, 36-047 NIECHOBRZ, NIECHOBRZ 902 , NIP 6881219657, REGON 180324131.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży (Biletu), rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu. Zakup biletu on-line wiąże się z udostępnieniem danych Użytkownika firmie PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań                  NIP: 779-236-98-87  Regon: 301345068  www.przelewy24.pl

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet za pośrednictwem której Bilety są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia, i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy, oraz na stronie www.floating.rzeszow.pl.

Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

 1. Decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;
 2. Czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę;
  Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.
  Sprzedawca nie odpowiada za:
  •  jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny, bądź też jej czasowej niedostępności;
  •  jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
  •  jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;

Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.

10. ODWOŁANIE WIZYTY

Floating, Sauna Ganbanyoku , Komora Hiperbaryczna należy odwołać minimum 24 godziny wcześniej przed umówioną wizytą, w przeciwnym razie wizyta będzie traktowana jako SFINALIZOWANA. Bilety ważne są przez 3 MIESIĄCE od daty zakupu.